Институт за онкологију и радиологију Србије

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, на пословима:

 

  • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР – 5 извршилаца,

за потребе Клинике за онколошку хирургију и Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе.

 

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

 

- средње образовање из области здравства, општег смера,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

- здравствена способност,

Заинтересовани кандидати подносе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи одговарајућег смера,
  • фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију лиценце;
  • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственј способности.

 

 

 

 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14