АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НОВИ САД

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Апотекарске установе Нови Сад

 

- на мандатни период од 4 (четири) године,

 

Услови јавног конкурса: За директора Апотекарске установе Нови Сад, може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове:

 

- да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације - медицински биохемичар или да има високо образовање из области правних, економских односно организационих наука на академским мастер студијама;

- да има најмање пет (5) година радног искуства на пословима руковођења у здравственој установи на нивоу целе здравствене установе или организиационе јединице у оквиру исте;

- да није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

- да није члан органа политичке странке.

- да кандидат, као и његов супружник или ванбрачни партнер, крвни сродник у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, усвојитељ или усвојеник, као и свако друго правно или физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са директором, не смеју, директно или преко трећег физичког или правног лица, имати учешћа као власници удела, односно акционари у здравственој установи, односно другом правном лицу које обавља здравствену делатност, не смеју обављати ову делатност као предузетници, односно не смеју бити у сукобу интереса у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса, о чему потписују под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјаву о непостојању сукоба јавног и приватног интереса.

 

Документација за пријаву:

-  Пријава на конкурс;

-  Кратка радна биографија (CV);

-  Диплому о стеченој стручној спреми;-диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија);

-  Потврда здравствене установе о оствареном радном искуству као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

-  Извод из матичне књиге рођених;

-  Уверење о држављанству Републике Србије;

-  Уверење да није осуђиван за кривично дела (из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова), не старије од шест месеци у односу на објављивање јавног конкурса (оригинал или оверена фотокопија);

-  Уверење да се против њега не води истрага односно да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, које издаје Основни и Виши суд,  односно Виши суд у Београду, Посебно оделење за организовани криминал и Оделење за ратне злочине, и Посебно оделење за сузбијање корупције, не старије од шест месеци у односу на објављивање јавног конкурса (оригинал или оверена фотокопија);

-  Својеручно потписану изјаву да није члан органа политичке странке; 

-  Својеручно потписану изјаву изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о непостојању сукоба јавног и приватног интереса, у складу са чланом 113. став 6. Закона о здрвавственој заштити („Сл. гласник РС“`, бр. 25/2019).

 

Опис послова утврђен је Статутом Апотекарске установе Нови Сад број: 61/03 од 13.03.2020. године.

 

Рок за подношење пријава 5 (пет)  дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у Службеном гласнику РС.

 

Кандидат подноси пријаву са доказима о испуњености услова конкурса у затвореној коверти, на начин да се приликом отварња пријаве може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут.

Непотпуне пријаве неће се разматрати. Неблаговреме пријаве се неће отварати, него ће се по окончању поступка избора вратити кандидату, са назнаком да је неблаговремена.

Лице за контакт: Милан Грба, телефон: 021/210-1200; моб.тел. 063/543-005.

 

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу: АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НОВИ САД, за Управни одбор, са назнаком „за Јавни конкурс “, ул. Браће Јовандића бр. 13, 21000 Нови Сад  или лично на протокол  у Управи Апотекарске установе Нови Сад.