ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Психолог- за рад у Служби за психијатрију- 1извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање 

високо образовање:

  • на основним студијама другог степена (мастер академске студије) филозофског факултета- одсек психологије, по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама у трајању од најмање четири године филозофског факултета- одсек психологије, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.   

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију личне карте,
  • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

 

  Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

Оглас је објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

  Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.