ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Медицинска сестра /техничар  наосталим болничким одељењима за рад у Сектору за интернистичке гране медицине - 3 извршиоца

Потребни услови:

  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

стручна спрема/ образовање 

  • средње образовање медицинске струке

додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца или Решење о упису у комору;
  • најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

- фотокопију личне карте,

- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

  - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

  - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

  - фотокопију лиценце.

 

  Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

Оглас је објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

  Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.