Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-253/21 од дана 07.05.2021. године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због повећаног обима посла:

 

  1. Кувар/посластичар – 2 изршиоца

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин:

  • Средње образовање – III степен;
  • Завршена угоститељска школа, смер кувар.

 

              

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа који се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Бањски пут 71, 25260, Апатин-  Одсеку за опште и правне послове.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

в. д.  директора

др Драгана Мрђенов