Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад

На основу члана  7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), члана 15. став 1. тачка 6. Статута Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, број 117 од 15.05.2007. и Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 27/24  од 10.05.2021. године, в. д. директора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад расписује   

 

 

Јавни оглас

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

Радно место: доктор медицине

Начин заснивања радног односа: на неодређено време

Радно време: скраћено

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

Услови: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС - медицински факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине,  дозвола за рад – лиценца или решење о упису  у именик Коморе, положен возачки испит „Б“ категорије

 

Уз пријаву за оглас, кандидати су дужни да приложе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом;
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених;
  • фотокопију личне карте или очитоване податке с личне карте (уколико је чипована);
  • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;
  • доказ о поседовању возачког испита „Б“ категорије.

 

Пријаве  на оглас са потребном документацијом подносе се на адресу Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, са назнаком „пријава на оглас“ или непосредно на писарницу Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, сваки радни дан од 07-15,00 сати.

Рок за подношење пријава  на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, Филијале Нови Сад и на интернет страници Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад.

Достављена документација се не враћа.

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време, пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности, као и оверене фотокопије доказа о испуњености услова.

 

 

в.д.  директора

др Богдан Живановић