Општа болница „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/18), Закључка 51 број 112-2821/2021 од 30.03.2021.год.  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и одлуке в.д.директора бр. 906/2021-2 од 11.05.2021.год. о расписивању огласа, а у складу са одредбама Правилника о пријему у радни однос бр. 2911/2017-2 од 28.12.2017.год.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево

р а с п и с у ј е

О Г Л А С
за пријем

1.

 • ЈЕДАН ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТА ПСИХИЈАТРИЈЕ, VII2 степен стручне спреме,  са пуним радним временом, рад у сменама у Општој болници Смедерево, на неодређено време
 • ЧЕТИРИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА, IV степен стручне спреме - општи смер, са пуним радним временом, рад у сменама у Општој болници Смедерево, на неодређено време

            

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

            за спец.психијатрије:

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: “Сагласан/на сам да Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, обрађује моје личне податке (адреса,ЈМБГ,бр.телефона,e-mail,бр.лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се јављам),
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалиста психијатрије,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверена фотокопија лиценце или решења о упису у комору,
 • уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,
 • доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,
 • фотокопију / очитану личну карту,
 • доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом, уколико  кандидат поседује или фотокопија индекса.

 

за мед.сестру/техничара:

 

 • пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: “Сагласан/на сам да Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, обрађује моје личне податке (адреса,ЈМБГ,бр.телефона,e-mail,бр.лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се јављам),
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме – општи смер,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору,
 • ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца,
 • фотокопију / очитану личну карту,
 • доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,
 • доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија  индекса.

2.

Комисија именована одлуком директора ће сачинити  ранг листу и дати директору предлог за пријем кандидата.

3.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

 

в.д. директора

Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево

прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић