Дом здравља „1.октобар“ Пландиште

На основу чл. 6-8. Koлективног уговора Дома здравља ''1. октобар'' Пландиште од 19.06.2020. године, члана 27к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС „ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20)члана 7. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („СЛ гласник РС“, бр.159/20) и Кадровског плана за Дом здравља „1.октобар“ Пландиште за 2020. годину од 01.10.2020. године број 112-01-31/2020-02 и измена Кадровског плана за Дом здравља „1.октобар“ Пландиште за 2020 годину од 24.12.2020. године број 112-01-31/2020-02,  и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља Пландиште број од 110. од 22.03.2018 и изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Пландиште број 495. од 09.10.2020. године в.д. директор Дома здравља ''1. октобар'', Пландиште расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Дипломирани фармацеут- медицински биохемичар - извршиоца 1

 

 

             Дипломирани фармацеут- медицински биохемичар за рад у Дому здравља “1.oктобар” Пландиште, на неодређено време са пуним радним временом, број извршиоца - 1

 

            УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова             одређених Законом о раду, kандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

 • високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.г. (Фармацеутски факултет)
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.г. (Фармацеутски факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • стручни испит.
 • лиценца за рад

 

Опис послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Пландиште и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Дома здравља Пландиште радним данима од 10 до 12 часова.

 

Кандидати достављају:

 

 • пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности,
 • извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани,
 • уверење да се против њих не води кривични поступак издато од Суда,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија личне карте

 

Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште са напоменом „Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно место дипломирани фармацеут-медицински биохемичар“.

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Пландиште и на сајту Министарства здравља, сајту дома здравља и на огласној табли Дома здравља.

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Дома здравља.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима..

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директор,

др Небојша Дрљевић