Дом здравља „Ириг“

У складу са Кадровским планом  за Дом здравља „Ириг“ број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021.године директор Дома здравља „Ириг“ др Небојша Ацин доноси следећу:

 

О Д Л У К У

 

о поништењу конкурса – Јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време до две године Лабораторијског техничара

 

Члан 1.

     Поништава се конкурс – Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до две године Лабораторијског техничара, број 575/21 од 27.04.2021.године, који је објављен на интернет страници Министарства здравља, интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Дома здравља „Ириг“.

Члан 2.

     Јавни оглас се поништава у целини из формално – правних разлога.

Члан 3.

     Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Министарства здравља и интернет страници Дома здравља „Ириг“.

 

 

м.п.Дом здравља „Ириг“

др Небојша Ацин, директор