Дом здравља Горњи Милановац

ОГЛАС

 

 1. За пријем радника у радни однос на неодређено време и то за следеће радно место:

 

 • Радно место - Доктор медицине у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – 2 извршиоца.

Радни однос се заснива на неодређено време, пуно радно време.

Услови у погледу образовања - стечено високо образовање на:

 • интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује виско образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна/знања/испити/радно искуство:

 • положен стручни испит ,
 • поседовање лиценце,
 • знање рада на рачунару,
 • најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • кратку биографију,
 • оверену фотокопији дипломе о стеченом високом образовању (на Медицинском факултету),
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом и да се против њега не води кривични поступак,
 • доказ о радном искуству.

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац и гласи:

-превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

 -организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- ради у превентивним саветовалиштима;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе,

-учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

-обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

-прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;

-даје оцену о здравственом стању пацијената и упућује их на оцену радне способности, иде у кућне посете;

-збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

 -учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

 -обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

 -обавља и друге послове из домена струке, а по налогу шефа одељења/ начелника службе.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос на неодређено време-доктор медицине”, поштом на адресу – Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НЗС – пословница у Горњем Милановцу, на сајту Министарства здравља, на интернет страници и огласној табли Дома здравља.

 

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Оглас објавити на интернет страници и огласној табли Дома здравља, код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

 

в.д. директора Дома здравља,

Александар Чивовић, др стоматологије