Дом здравља "Рашка"

На основу  члана 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018), на основу Мишљења Министарства финансија број:112-01-00100/2021-3 од 18.02.2021. године („e-mail“ стигао у Дом здравља Рашка дана 24.03.2021. године), на основу члана 27к Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/15–др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/20) и Одлуке директора Дома здравља "Рашка" у  Рашки бр. 1657/2021 од 14.05.2021. године,  Дом здравља "Рашка"  у  Рашки  расписује   

                                      

О Г Л А С     

            

За пријем у радни однос 1 (једног) доктора медицине на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном помоћи и санитетским транспортом болесника, кућним лечењем и стоматологијом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Рашка“ у Рашки:

 

Услови:

- Завршен медицински факултет и положен стручни испит за звање доктора медицине,      

  лиценца, /VII-1 степен, всс/.

 

  Уз пријаву кандидати за заснивање радног односа подносе:

- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- оверену фотокопију лиценце;

- извод из матичне књиге рођених;

- кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, испостава у Рашки, огласној табли Дома здравља Рашка и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.    

  

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидат који испуњава услове огласа може бити позван на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан су да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дома здравља "Рашка" у Рашки (Кадровска служба) – Др Јовановића бр. 4.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор

др Милисав Гаљак