Клиничко-болничког центра „Земун“

На основу чланова 115, 116, 117. и 119. Закона о здравственој заштити (Сл.гл.РС 25/19) и члана 27. став 1 тачка 8. Статута Клиничко-болничког центра “Земун”, Управни одбор

 

 

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА „ЗЕМУН“

На основу Одлуке број 2477/14 од 28.04.2021. године расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

 

 

ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА „ЗЕМУН

за мандатни период од 4 године

 

Подаци о здравственој установи:

 

Клиничко-болнички Центар „Земун“, седиште ул. Вукова бр. 9. 11080 Земун, Београд, матични број: 7030100, ПИБ: 100105205; шифра делатности: 8610.

 

За директора Клиничко-болничког центра може бити именовано лице које испуњава законом прописане следеће опште обавезне услове:

- да је доктор медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински  биохемичар и да има завршену специјализацију из гране медицине односно фармације из области здравствене заштите из које Клиничко-болнички центар обавља делатност или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;

          -  да има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;

-  да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе,          односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

 -  да није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

-  да није члан органа политичке странке

и додатни услов:

           -  звање доктора наука.

 

Место рада: КБЦ „Земун“ Земун, Београд.

 

Опис послова:

 

Директор Клиничко-болничког центра „Земун“ организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа установу и одговоран је за законитост рада Клиничко-болничког центра, у складу са законом.

 

Пријава на конкурс садржи:

Потпуну личну биографију: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, е-маил адресу, податке о образовању, стручну и радну биографију са освртом на организационо искуство, податке о врсти и дужини радног искуства кандидата до подношења пријаве на конкурс и податке о стручном усавршавању и посебним областима знања.

 

Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

Извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплома о стручној спреми; уверење о положеном стручном испиту; диплома или уверење о положеном специјалистичком испиту; лиценца; диплома или уверење о стеченом звању доктора наука;  исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о здравственој способности, уверење издато од страна Министарства унутрашњих послова да није осуђивано за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно да није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно да му није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора; уверење надлежног суда да се против кандидата не води истрага и да против њега није покренут кривични поступак; оверену изјаву да није члан органа политичке странке; оверену изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о непостојању сукова јавног и приватног интереса из члана 113 став 6 Закона о здравственој заштити.

 

Знање и вештине кандидата које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере:

 

Знање кандидата вреднује се тако што се проверава познавање области организације и рада

Клиничко-болничког центра “Земун” и стручна оспособљеност за рад на месту директора кроз познавање законских прописа који регулишу област здравства. Управни одбор проверава знање кандидата  разговором са кандидатом.

 

Вештине кандидата се оцењују у изборном поступку на основу усменог излагања Стратегије развоја КБЦ “Земун”, са планом и програмом развоја и унапређења рада КБЦ „Земун“ у наредних пет година. Управни одбор вреднује предложени план и програм развоја, вештине кандидата: вештину комуникације, организаторске способности, вештину руковођења и друге вештине у зависности од вештина потребних за обављање послова директора КБЦ “Земун”.

Јавни конкурс објавити у "Службеном гласнику Републике Србије", у дневном листу Политика    за територују целе Србије и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам радних дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Пријавом на јавни конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху јавног конкурса. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Клиничко-болничког центра Земун.

 

Пријаве се подносе непосредно у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс – не отварати“, на писарници Клиничко-болничког центра „Земун“ сваког радног дана од 07-15 часова (III спрат) или поштанским путем на адресу Клиничко болнички центар ''Земун'' ул. Вукова бр. 9, 11080 Земун, Београд.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс, неће се узети у разматрање.

 

Докази о испуњености услова јавног конкурса морају бити у овереној фотокопији.

 

Управни одбор обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Александра Видаковић, дипл. правник, контакт  телефон 011 3772-691 и електронска адреса: kadrovi@kbczemun.bg.ac.rs.

 

 

Председник Управног одбора

Клиничко-болничког центра „Земун“

Проф. др Радован Богдановић