Општа болница Ваљево

На  основу  члана  192. Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”, бр.24/2005,61/2005,54/2009 ,32/2013,

75/2014, 13/2017, 113/2017 и  95/2018)  , a  у  складу  са  овлашћењима    по   члану   23. Статута  Опште  болнице   Ваљево,  в.д.директора   дана  14.05.2021.године  доноси 

 

О Д Л У К У

 

Члан  1.

 

               Стoрнира   се   јавни  оглас    број : ОБВ-01-2540   од   26.03.2021.године   за   пријем    вишег   нутриционисте-дијететичара  у   радни  однос  на  одређено   време  ,  до шест  месеци , ради  обезбеђења    услова  у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности  / 1  извршилац/  ,  за  потребе   Службе  за  техничке   и  помоћне  послове-Одсек  за  припрему  и  дистрибуцију  хране    у   Општој   болници  Ваљево.

 

Члан  2.

Одлука   из   претходног   члана   је  коначна.

 

Члан  3.

У   складу  са  наведеним   потребно   је   упутити   обавештење   учеснику   по   јавном  огласу.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана   26.03.2021.године, в.д.  директорa   Опште  болнице   Ваљево   донео   је   одлуку   о   расписивању   јавног   огласа  за   пријем   једног  вишег   нутриционисте-дијететичара   у   радни  однос   на   одређено  време, до  шест  месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу    кадра  за  обављање    здравствене  делатности, за  потребе   Службе  за  техничке  и  помоћне  послове - Одсек   за  припрему   и   дистрибуцију хране. Jавни  оглас   објављен   је   у   публикацији   „Послови“   код   Националне   службе   за  запошљавање – филијала  Ваљево   дана   07.04.2021 године.

Одлука   из   члана   1.  уследила   је   из   разлога  што  се  на  наведени  оглас  јавио само један кандидат,  при  чему  исти  не   испуњава   услове  тражене   огласом,   односно   услове  за   пријем   у   радни  на  одређено  време,  до шест  месеци, ради  обезбеђења  услова  у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности ,  узимајући   у  обзир   одредбе   члана  37.  став 2.  Закона   о   раду .

             У  складу  са  наведеним   донета  је   одлука   као   у   изреци.

 

 

Др  Зоран  Ђурић, в.д. директора

 

- Национална  служба  за  запошљавање

- интернет  страница   ОБ Вaљево

 - интернет  страница  Министарства  здравља РС

- одељ. за  правне,кадровске  и  адм. послове