Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  ДО 31.08.2021.ГОДИНЕ      

 ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

  1. Радно место :  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

            СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ .....................2  извршиоца

 

Услови : -  IV степен  стручне спреме  по занимању медицинска сестра-техничар

                     - положен стручни испит, лиценца.

                 - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању ( доказ о радном искуству). 

  Опис послова:

-планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
-обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике ,

-примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
-врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;
-учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
-прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
-припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
-спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција;
-учествује у набавци потребног материјала;
- нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;
-одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
-спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге;
-обавља и друге послове по налогу непосредно предпостављеног.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

-оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

-уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
-фотокопија личне карте,

-лиценца

-положен стручни испит.

-доказ о радном искуству у трајању од 6 месеци.

 

  1. Радно место: ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ................2 извршиоца

 

Услови : -  Високо образовање на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

   - шести степен , по занимању  виши физиотерапеут

   - положен стручни испит, лиценца

   - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању ( доказ о радном искуству). 

 

 Опис послова:

-спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија,

парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара

специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску

 

документацију;

-надзире и контролише рад физиотерапеута;

-надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну

терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;

-спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

-увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

-учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;

-прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

-прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

-пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби;

-контролише и одговоран је за рад велнеса и спа;

-обавља и друге послове по налогу главне сестре и физијатра.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

-оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

-уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
-фотокопија личне карте,

-лиценца   

-положен стручни испит.

-доказ о радном искуству у трајању од 6 месеци.

 

  1. Радно место: ЧИСТАЧИЦА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ...............1 извршилац

 

Услови: - Основна школа, без искуства.

                        

Опис послова:

-одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

-одржава чистоћу и износи смеће;

-приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

-прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће;

-и обавља друге послове по налогу предпостављеног.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

-оверена фотокопија сведочанства ;

-уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
-фотокопија личне карте

 

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља, задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања на web страници     Министарства здравља.

  2. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

 

 Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар