Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директора Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-799 од 21.05.2021. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује       

                        

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на одређено време 2 (две) патронажне сестре на одређено време са пуним радним временом, ради замене запослених које користе породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, за рад у Служби за поливалентну патронажу, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

Виша медицинска школа општег или гинеколошко акушерског смера, положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - извод из матичне књиге рођених;

- фотокопију возачке дозволе;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД  ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине

и мастер менаџмента у здравству