Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Др. Суботића

На основу чл. 24. ст. 1, чл. 25 – 27, чл. 36 и чл. 51 ст 2-3 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17  и 95/18 – аут. тум), чл. 5. ст. 1, чл. 7 ст. 1 тач. 3) и ст. 2 – 3, чл. 8. - 9. и чл. 14.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 96/19), Обавештења Министарства здравља РС број 112 – 01 – 00493/2021 – 02 од 11. маја 2021. године,  о сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112 – 3854/2021 од 27. априла 2021. године, Кадровског плана Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број 112-01- 31/2020-02 од 29. септембра 2020. године,  члана 23. Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, број 687 од 31.03.2008. године и Одлуке број 1150/1 од 19.05.2021. године в.д. директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд (у даљем тексту: Клиника),  Проф др  Јасна Јанчић,  дана 19.05.2021. године,  расписује

 

 Ј А В Н И  О Г Л А С

 

I

За заснивање радног односа на неодређено време и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, са пуним радним  временом, на пословима:

Медицинска сестра – техничар 1 (један) извршилац, у Служби за неурологију развојног доба

Опис послова: Стара се о општој нези болесника, спроводи интензивну и специјализовану негу, стара се о спровођењу терапије, обавља све послове медицинске сестре у стационарним, амбулантнополиклиничким условима и дневној болници. Врши и друге послове по налогу.

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба  да испуњава и следеће посебне  услове:

 • да поседује средњу стручну спрему - завршену средњу медицинску школу – општи или педијатријски смер
 • да је положио стручни испит пред комисијом Министарства здравља РС
 • да поседује лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • радно искуство – 6 месеци
 • да није осуђиван
 • да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити покренута истрага
 • да поседује здравствену способност за обављање послова радног места медицинска сестра - техничар
 • да поседује уредан санитарни налаз

 

III

Сви кандидати  су дужни да уз пријаву на оглас приложе:

 • кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 

и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 • Диплому (Уверење) о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера
 • сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • Доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Читач личне карте или фотокопију личне карте
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

IV

Оглас објавити на огласној табли Клинике, интернет презентацији Клинике, Wеб сајту Министарства здравља РС и огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

V

Рок за подношење пријава је  8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пробним радом – медицинска сестра - техничар» или лично доставити у Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су  доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

 VII

Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 VIII

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави, у ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ (оверене код јавног бележника):  

 • Диплому (Уверење) о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера
 • сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • Доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажовању ван радног односа или потврда о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)
 • доказ о извршеном здравственом прегледу, у складу са прописима, о поседовању здравствене способности за обављање послова радног места медицинска сестра – техничар (не старији од 6 месеци)
 • санитарну књижицу са уредним санитарним налазом (не старијим од 6 месеци)

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави и:

 • Фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту

IX

Уговор о раду са изабраним кандидатом биће закључен по достављању докумената наведених у тачки VIII.

Пре ступања на рад, изабрани кандидат је дужан да достави фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац)

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Јасна Јанчић