Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-5464  од                  18.05.2021.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

  

        

          ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Домар/мајстор одржавања ....................................................................... 1 извршилац
  2. Сервирка ....................................................................................................... 1 извршилац

         

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место домар/мајстор одржавања- III степен стручне спреме,завршена средња школа,машински смер,без обзира на радно искуство
  • За радно место сервирке- Iстепен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић