Дом здравља Трговиште

На основу члана 7 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020-Анекс I), ћлана 24. Закона о раду („Сл.Гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/2017 и 95/2018), Кадровског плана Дома здравља Трговиште за 2020.годину бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, ради запошљавања на одређено време и ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.Гласник РС“ број 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12-др.пропис 119/12-др.пропис и 22/13, 16/18), Одлуку о расписивању конкурса бр.483  од 24.05.2021.године, директор Дома здравља Трговиште расписује:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – један (1) извршилац,

на одређено времедо повратка запослене са боловања, са пуним радним временом  у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, због замене одсутне запослене која се налази на боловању.

Услови за заснивање радног односа су:

Поред општих услова за заснивањерадних односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 • Завршену средњу Медицинску школу,
 • Положен стручни испит,
 • Лиценца,
 • Радно искуство шест месеци.

Описп ослова :према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здрављаТрговиште.

Заинтересовани кандидати подносе:

 • Пријаву за Оглас,
 • Кратку личнуи радну биографију (CV) са адресом и контактом телефона.
 • Фотокопију личне карте,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању,
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена,
 • Оверену фотокопију уверења о држављанству,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе (или решење о упису у именик надлежне Коморе).
 • Доказ о радном искуству.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско Уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања Огласа у листу „Послови“  код Националној служби за запошљавање, сајту Министарства здравља и Web сајту Дома здравља Трговиште.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“  на адресу:

 

Дома здравља Трговиште

Улица: Краља Петра I Карађорђевића бр.81

17525 Трговиште

 

Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, али исту могу преузети у просторијама правне службе.

 

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Дома здравља Трговиште.

 

За све информације можете се обратити на телефон: 017/452-210

 

 

Директор Дома здравља Трговиште

др Новица Живановић