Дом здравља ,,Др Симо Милошевић”

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”, на пословима:

 

  1. 1.Доктор стоматологије-2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа су:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 год.

 

  Додатна знања / испити / радно искуство

 – стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце ;

-Фотокопију личне карте;

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“, сајту Министарства здравља РС,и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић”, ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на писарници ДЗ, III спрат, соба бр.5.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

Услови за заснивање радног односа су: