Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

I

Шеф кабинета Директора Института, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 

 • руководи радом Кабинета директора,
 • врши организацију и кореспонденцију рада у Кабинету директора,
 • организује и обавља рад са странкама,
 • припрема и води записнике са састанака директора Института на више нивоа здравствене заштите,
 • обавља послове протокола који се односе на активности директора Института на више нивоа здравствене заштите,
 • обавља писану кореспонденцију за потребе директора Института на више нивоа здравствене заштите,
 • координира међусобну интерну комуникацију и рад организационих јединица Инстита,
 • координира послове везане за рад органа управљања и руковођења,
 • даје мишљење приликом формирања радних група,
 • организује састанке директора Института на више нивоа здравствене заштите и припрему материјала за састанке,
 • обавља организацију и протоколарно-техничке послове везане за рад Института „Торлак“,
 • прати и обезбеђује реализацију послова Института „Торлак“, извештава директора Института на више нивоа здравствене заштите о стању и проблемима у вршењу планираних послова и предлаже предузимање потребних мера за њихово решавање,
 • припрема и обједињује планове рада и извештаје о раду Института „Торлак“,
 • обавља и друге послове по налогу директораИнститута на више нивоа здравствене заштите,
 • за свој рад одговоран је директоруИнститута на више нивоа здравствене заштите.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Шеф кабинета Директора Института су:

 

 • Високо образовањена основним академским студијама
 • Минимум 1 година радног искуства    
 • Познавање енглеског језика

-     Знање рада на рачунару

 

 

II

Сарадник у протоколу у Кабинету Директора, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 

 • пружа техничку подршку у организацији званичних посета Институту,
 • учествује у припреми организовања посета, јавних наступа и састанака на нивоу Института,
 • учествује у припреми информација, изради платформи и белешки од значаја за посете и састанке у Интитуту,
 • пружа логистичке информације у вези посета и састанака на нивоу Института,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
 • за свој рад одговоран је Шефу кабинета Директора Институтана више нивоа здравствене заштите.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Сарадник у протоколу у Кабинету Директора су:

 

 • Високо образовањена основним академским студијама
 • Минимум 1 година радног искуства    
 • Знање енглеског језика

-     Знање рада на рачунару

 

III

 

Технички секретар у Кабинету Директора, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 • припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководилаца Института,
 • прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију,
 • води евиденције о кретању дистрибуиране поште и извршеној кореспонденцији,
 • коминицира са странкама путем телефона,
 • спроводи странке према протоколу, прикупља, уређује, припрема и контролише податке, неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката
 • пружа подршку у обради података из делокруга рада
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
 • за свој рад одговоран је Шефу кабинета Директора Институтана више нивоа здравствене заштите.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Технички секретар у Кабинету Директора су:

 

 • Средње образовање

- знање рада на рачунару

            

IV

 

Здравствени сарадник у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију, Службе за бактериолошку производњу, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • врши узорковање и извођење процесних контрола и попуњава документацију о производњи,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре, као и њихове измене и допуне, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • учествује у изради производне документације, као и њеним изменама и допунама, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • води документацију о извршеном послу,
 • врши контролу документације о производњи, евиденцији коришћења и чишћења производне опреме и производног простора,
 • врши надзор над активностима еталонирања мерно регулационе опреме у Институту,
 • води евиденцију о статусу мерно регулационе опреме у погледу еталонирања,
 • рукује апаратима за лиофилизацију, контролише њихов рад и врши надзор над употребом апарата за лиофилизацију,
 • учествује у развоју нових процеса лиофилизације,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • врши обуку лабораторијских техничара и физичких радника за рад у организационој јединици,
 • предлаже побољшања квалитета ефикасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Здравствени сарадник у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију, Службе за бактериолошку производњу, су:

 

 

 

 

 • Високо образовање

- Факултет Физичке хемије

 или

- Технолошко-металуршки факултет

     -  познавање рада на рачунару

     - познавање енглеског језика

 

V

 

Хемијски техничар у производњи у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију, Службе за бактериолошку производњу, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за производњу у организационој јединици,
 • чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију,
 • учествује у извођењу активности еталонирања мерно регулационе опреме у Институту,
 • рукује апаратима за лиофилизацију, прати параметре у производним фазама и на основу тога предузима наредне кораке,
 • води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу производне опреме,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга рада организационе јединице,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Хемијски техничар у производњи у Одсеку за лиофилизацију и централну стерилизацију, Службе за бактериолошку производњу, су:

 

 • Средње образовање

- средња хемијска школа

 

                                                                         VI

 

Доктор медицине у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Службе за вирусолошку производњу, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • врши узорковање и извођење процесних контрола и попуњава документацију о производњи,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре, као и њихове измене и допуне, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • учествује у изради производне документације, као и њеним изменама и допунама, у складу са смерницама Добре произвођачке праксе,
 • води документацију о извршеном послу,
 • врши контролу документације о производњи, евиденцији коришћења и чишћења производне опреме и производног простора,
 • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
 • врши обуку лабораторијских техничара и физичких радника за рад у организационој јединици,
 • предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу вакцине против грипа.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Доктор медицине у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Службе за вирусолошку производњу, су:

 

 

 

 • Високо образовање:

            - Медицински факултет

- познавање рада на рачунару,

- познавање енглеског језика,

            - стручни испит у складу са позитивним прописима,

- лиценца у складу са позитивним прописима.

 

  VII  

 

Референт за заштиту животне средине у Одсеку за ППЗ и заштиту животне средине, Службе за техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 

 • прати хигијенско, санитарно и техничко стање објаката, опреме и инвентара,
 • прати хигијену запослених, пословних просторија, уређаја, опреме и инвентара,
 • води евиденцију и записнике по извршеној санитарној контроли,
 • припрема делове предлога мера и упозорења у вези са резултатима санитарне контроле,
 • реализује План заштите животне средине и План управљања отпадом,
 • организује сакупљање и транспорт отпада,
 • рукује уређајима и опремом за третирање отпада,
 • води евиденцију о количинама и токовима отпада,
 • спроводи мере за смањење отпада и заштите животне средине,
 • припрема делове узвештаја о заштити животне средине и управљања отпадом,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Руководиоцу немедицинске Службе за техничке и друге сличне послове.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Референт за заштиту животне средине у Одсеку за ППЗ и заштиту животне средине, Службе за техничке и друге сличне послове, су:

 

 • Средње образовање

- познавање рада на рачунару

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

 

 

 

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитануличну карту, односно фотокопију личне карте,
 • Фотокопију Дипломео стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

Поред наведеног, здравствени радник за радно место под тачком VI је у обавези да достави фотокопију Уверења о положеном стручном испиту и фотокопију дозволе за рад – лиценцу.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Рок у коме ће кандидати бити обавештени о избору је 30 (тридесет) дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“