ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

OДЛУКУ

о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на неодређено време за послове:

СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА У ОСТАЛИМ СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ  - 1 извршилац

 

Опис послова: прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну анамнезу; прикупља хетероанамнестичке податке на терену; спроводи социотерапију кроз индивидуални,  групни рад и рад у заједници; води социотерапијске групе и Клубове; прати социјално стање појединца или групе; обавља саветодавни и психоедукативни рад са пацијентима и члановима њихове породице; учествује у процесу професионалне рехабилитације пацијената; учествује у остваривању различитих права пацијената из домена социјалне и породично – правне  заштите; сарађује са центром за социјални рад и другим релеватним институцијама и пружаоцима услуга; учествује у тимским састанцима; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним активностима које организује Институт; учествује у организацији и спровођењу стручно-научног рада; сарађује са стручњацима других организационих јединица Клинике и стручњацима Института у циљу побољшања методологије и квалитета рада.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института и води евиденцију и документацију. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. Пробни рад у трајању од 6 месеци.

 

  • Услови:

-   Високо образовање, на  студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који

    уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године;

-   на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо

    образовање до 10. септембра 2005. године.

-   Најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном занимању;

-   Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи. Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање,  сајту Министарства здравља,  огласној табли и интенет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама.  Изабрани кандидат дужан је у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радна биографија, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа.    Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.