Општa болницa „Стефан Високи“

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

Доктор медицине специјалиста  медицинске микробиологије

 

(VII/2 степен стручне спреме) 1 (један) извршилац

 • VII2степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из медицинске микробиологије
 • лиценца за рад издата од стране лекарске коморе Србије за специјалисту медицинске  микробиологије

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова 

Критеријуми:

 • просечна оцена у току школовања
 • радно искуство у струци (подразумева радно искуство у струци након положеног специјалистичког испита)
 • оцена на разговору

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • фотокопија уверењао положеном стручном испиту
 • фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из медицинске микробиологије
 • Фотокопија радне књижицеили други доказ о радном искуству у струци
 • фотокопија лиценце лекарске коморе Србије за специјалисту из медицинске микробиологије
 • Уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка. 

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.