ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Магистар фармације  – Одсек за фармацеутску и здравствену делатност – Болничка апотека – Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                       Извршилац 1 

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Високо образовање, завршен Фармацеутски факултет на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. семптембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца.

Опис:  Врши набавку лекова, санитетског материјала потребних реагенаса и лековитих средстава на основу закључених уговора у поступку набавке у складу са Законом  ка и по  одобрењу помоћника директора за целокупну  Општу Болница. Издаје лекове на основу требовања појединих служби, даје упутства за њихову употребу, даје стручна упутства за рад фармацеутског техничара, стара се о држању лекова и лековитих супстанци на прописан начин. Самостално извршава сав рецуптурни, галенски и фармацеутско аналитички рад. Координира рад оделења и служби у вези набавке прописаних лекова као и плана набавке лекова за  исте. Води бригу о дефектури издатих лекова и санитетског материјала, контролише исправност паковања и рокове трајања лекова, води књигу евиденције улазних психотропних и наркотичких средстава, евиденцију примљених и издатих лекова и друге прописане евиденције. Ради и друге  послове по налогу начелника  и помоћника директора Сектора коме непосредно одговара за свој рад.

 

2.Виши радиолошки техничар у дијагностици – Служба за радиолошку дијагностику - Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                       Извршилац 1 

                        

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковни медицински радиолог или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године смер виши радиолошки техничар, положен стручни испит, лиценца.

Опис:  Асистира код РТГ снимања и скопија. Води и одговара за стручну документацију и филмотеку,  развија и издаје филмове, самостално врши снимања која му повери начелник и доктор. Врши специјална снимања, ради контрасну радиографију и томографију. Даје контрастна средства. Ради и  друге послове из свог делокруга и по налогу начелника и доктора. Изложен је опасности од јонизујућег зрачења. За свој рад непосредно одговара главном РТГ техничару и начелнику службе. Радно место са повећаним ризиком.

 

       Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту

- Фотокопија Лиценце или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије односно Фармацеутске коморе Србије

    -  Фотокопија важеће личне карте

   -   Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.        

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.