Институт за реуматологију

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  1. 1. Једногвишег радиолошког техничара у дијагностици,  на одређено време,ради замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад, са пуним радним временом 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

- на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује високо обаразовање, почев од 10. септембра 2005. године - област: медицинске науке, струковни медицински радиолог;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виши радиолошки техничар.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи,

- фотокопију  уверења о положеном стручном испиту за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања),  

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

 

Оглас објавити на интернет страницама  Института за реуматологију, Министарства здравља и Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Институт за реуматологију-Одељење за правне послове, 11000 Београд, Ресавска 69 или на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком "Пријава на јавни оглас" и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти.

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију.

 

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Изабрани кандидат је дужан да пре закључeња уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце.

Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседује исту (због обрачуна радног стажа).

Фотокопије  докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.