ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 31.05.2021. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља, као и огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Зрењанин

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

за послове: Доктор медицине - извршилац један

 

Опис послова:

 • шифрира Потврде о смрти;
 • учествује у здравствено васпитним активностима у предшколским установама, школама и заједници;
 • обавља информисање, саветовање и обуку становништва у сарадњи са мас-медијима о очувању и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, као и оптималним здравственим понашањима у вези са актуелним здравственим проблемима;
 • учествује у комуникацији са јавношћу;
 • координира извођење здравствено васпитних активности између здравствених и просветних установа у округу;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • по упућивању на специјалицазију обавља послове у складу са планом и програмом специјализације из социјалне медицине.

Услови:

 • високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на неодређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидат са којим се заснује радни однос биће упућен на специјализацију из социјалне медицине по добијању сагласности Министарства здравља.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лицене,  фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

 

Пријаве доставити на адресу:
в.д. директора

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15
др Предраг Рудан