Дом здравља „Дољевац“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр.96/2019 и 58/2020 Анекс),  члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, Уговора о пружању здравствених услуга са Туристичком организацијом општине Дољевац број 53/2021-02 од 21.04.2021.године и Анекса уговора о пружању здравствених услуга са Туристичком организацијом општине Дољевац број 72/2021-02 од 24.05.2021.године и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца од 31.05.2021. године, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ У ТРАЈАЊУ ДО 15.09.2021.ГОДИНЕ

За следећe раднo местo:

Доктор мединице – 1 (један) извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом“

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Изабрани кандитат ће пружати здравствену заштиту, односно медицинску помоћ корисницима Аква Парка у Дољевцу у складу са Уговором о пружању здравствених услуга са Туристичком организацијом општине Дољевац број 53/2021-02 од 21.04.2021.године и Анексом уговора о пружању здравствених услуга са Туристичком организацијом општине Дољевац број 72/2021-02 од 24.05.2021.године.

Опис послова: утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- Висока стручна спрема (VII-1 степен стручне спреме), Медицински факултет (доктор медицине),

-  положен стручни испит,  

- лиценца надлежне коморе,

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

               -  оверену фотокопију дипломе,

               -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

               -  оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

               - доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

               -  фотокопију личне карте,

               -  извод из матичне књиге рођених или венчаних ( ако је кандитат променио  презиме)

               -  кратку биографију.

 

               Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време до 15.09.2021.године са пуним радним временом. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“ , или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за оглас“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОР

др Весна Златановић Митић

Спец.ургентне медицине и мастер менаџмента

систему здравствене заштите