Завод за трансфузију крви Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 96/19),

р а с п и с у ј е  се

О Г Л А С

за пријем у радни однос

  1.   На одређено време (6 месеци ) са пуним радним временом и то :

- 1( једног  )  Перачa лабораторијског посуђа

Услови за заснивање радног односа:

 

-Основно образовање

 

 Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

 

-  кратку биографију

 

Оглас се објављује код Националне на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,,за оглас – не отврати“,сваког радног дана од 08 – 14 часова.

 

 

 

ДиректорЗавода за трансфузију крви Ниш

Др Весна Кнежевић