Дом здравља „Стари град“

На основу Дописа Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021 године, Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља “Стари град“ за 2021. годину, број: 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године и Одлуке в.д. директора Дома здравља „Стари град“, број 1373 од 31.05.2021. године Дом здравља  „Стари град“ расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка, и објављује следећи:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

Назив радног места:

 

       - медицинска сестра – техничар у амбуланти – 3 (три) извршиоца у Служби за здравствену заштиту одраслих становника.

 

            Услови:

 

            Стручна спрема/образовање:

  • средње образовање

 

            Додатна знања / испити /искуство:

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • познавање рада на рачунару.
  • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

 

            Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на огласној табли и интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњавање услова за учествовање на Конкурсу достављају се поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време“, или непосредно са наведеном назнаком на Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.           

Пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање.

           Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

Сви подносиоци пријава који су испунили услове конкурса и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

 

 

др Весна Књегињић

в. д. директора

 

Доставити:

- Одељењу за правне, кадровске и опште послове

- Писарници