Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на одређено време ради замене радника на боловању, са пуним радним временом, за обављање послова радног места

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ

ИЛИ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

 • VII степен стручне спреме,  завршен медицински факултет
 • положен стручни испит
 • завршена специјализација из интерне медицине (уколико је кандидат специјалиста)
 • лиценцa за рад у струци или решење о упису у лекарску комору

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • Оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији инерне медицине  (уколико је кандидат специјалиста)
 • Оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији из интерне медицине
 • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик лекарске коморе.
 • очитану личну карту
 • Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

Опис посла:

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте спроводи здравствену заштиту становништва, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима,- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите, утврђује време и узрок смрти. Учествује у здравственом васпитању болесника и стручном усавршавању медицинског кадра. Обавља и друге послове из своје струке по налогу помоћника директора за медицинске послове. За свој рад одговара шефу одељења-одсека.

Предност код избора имаће доктори специјалисти.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927
 • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за доктора " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД. ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА           

Др Гордана Антонијевић