Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса'' Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“- Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“- Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, расписујем следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1  Дипломираног правника за послове Службеника за јавне набавке на одређено време (најдуже до 24 месеца) у Одсеку јавних набавки у Одељењу за правне, кадровске и опште послове, због повећаног обима посла са минималних 3 године радног искуства у струци, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

Услови за заснивање радног односа за Дипломираног правника - Службеника за јавне набавке су:

 

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године – завршен Правни факултет.
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - завршен Правни факултет.

 

 

Додатна знања / испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару;
 • положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;
 • најмање три године радног искуства на траженим пословима

 

Критеријуми:

 1. радно искуство у струци од најмање 3 године (које се доказује искључиво Уговорима о раду и Решењима о престанку радног односа).
 2. оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ ) - неоверене фотокопије:

 

 • пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом,
 • фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету,
 • фотокопију стручног испита за службеника за јавне набавке,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или стручни испит издати на девојачко презиме),
 • доказ о минималних 3 године радног искуства у струци (радни однос се доказује Уговорима о раду и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада).

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • оверене фотокопије: дипломе факултета, уверења о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РЗЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs.

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject): "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време 1 Дипломираног правника за послове службеника за јавне набавке (најдуже до 24 месеца) у Одсеку јавних набавки у Одељењу за правне, кадровске и опште послове, због повећаног обима посла“.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

Д-но:

 • Вд директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

 

ВД Директор Клиничко-болничког центра

Доц. др  Марија Здравковић