Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 3158/1 од 24.05.2021. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за молекуларну микробиологију Центру за микробиологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

 

БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ

на одређено време, до 12 месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

4 извршиоца

 

 

Опис послова и радних задатака:

Учествује у процесу рада  у  Одсеку. Препоручује и учествује у формулисању процедура и водича за рад Одсека за молекуларну микробиолошку дијагностику. Контролише узимања узорака, обраду и тумачење добијених резултата. Учествује у посебним пројектима. Учествује у припреми специјалних студија и извештаја. Учествује у молекуларној дијагностици инфекција. Посебним методама учествује у анализи болничких и ванболничких епидемија. Учествује у избору аналитичких метода које се користе у процени резултата молекуларних анализа.  Проверава резултате молекуларних испитивања у погледу прецизности и сагласности са стандардима. Учествује у усавршавању постојећих и увођењу нових метода за генетичке анализе. Прати савремена достигнућа у области медицинске генетике. Учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова. Учествује у процесима опремања и снабдевања Одсека за молекуларну дијагностику. Учествује у организовању едукације и тренинга за лабораторијско особље. Пружа стручне информације и подршку за лабораторије из мреже. Води записе и припрема извештаје и коресподенцију у вези са молекуларним методама дијагностике. Обавља и друге послове из делокруга рада  Одсека по налогу начелника шефа Одсека и начелника Центра.

 

Услови:

- високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

- знање енглеског језика

- познавање рада на рачунарима

- познавање система контроле квалитета

- организационе способности

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСБИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ (ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ)

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.