Универзитетски клинички центар Крагујевац

На основу Одлуке в. д. директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац број 01-5388 од 27.05.2021. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019, Анекс 1 58/20), УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

 

 1. Оглашава се пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и то:

 

 1. 2 (два) биолога за потребе Oдсека цитогенетске дијагностике Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;

 

 1. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I. Одлуке јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац и то за:

 

Посебан услов за заснивање радног односа за послове из става I је:

 1. Радно/волонтерско искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене заштитите на пословима цитогенетске дијагностике.

 

 1. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
  • Диплома o стеченом образовању одговарајућег профила;
  • Уверење о положеном стручном испиту, у складу са законом;
  • Уверење о држављанству РС;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;
 • Кандидати доказују радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање односно волонтирање) потврдом о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно потврдом о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе.

 

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 1. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
  • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
  • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

 

 1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац.
 2. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Универзитетског клиничког центра Крагујевац и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 1. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034 50 52 73.

 

 1. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:

 

Универзитетски клинички центар Крагујевац

Ул. Змај Јовина 30

34000 Крагујевац

Обавезно назначити за које се радно место конкурише:

Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“  

 

 

В. д. директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац

Доц. др Предраг Саздановић