Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /30  од  04.06.2021.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

 1. Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад на Одељењу за неурологију због повећаног обима послова
 2. Медицинске сестре– техничара у гинекологији и акушерству - 1 извршилац, на одређено време, у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Служби за гинекологију и акушерство због повећаног обима послова
 3. Медицинске сестре– техничара на интензивној нези ниво 2 - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за интензивно лечење и негу ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 4. Ватрогасца –1 извршилац на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одсеку за обезбеђење, противпожарну заштиту и одржавање круга ради замене

одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

 1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршиоца, на одређено време у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране због повећаног обима послова 
 2. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршиоца, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 1, 2 и 3 – завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројевима  1, 2 и 3 : планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

 

Услови за обављање послова под редним бројем 4 – завршена средња школа,  положен стручни испит из  противпожарне заштите и познавање рада на рачунару

Опис послова под редним бројем 4 : спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите; контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту;контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака;предузима све потребне радње у случају избијања пожара;пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације.рукује кућном телефонском централом врши пријем поште и телеграма ван редновног радног времена стручних служби  и исте уручује наредног дана стручним службамаконтролише улазак лица и возила у круг болнице, као и излазак истих,даје обавештења о локацији појединих служби лицима која долазе у болницу,предузима потребне радње за обезбеђење свизх објеката као и лица у кругу болнице у складу са упутствима свог непосредног руководиоца и директора,

Услови за обављање послова под редним бројемвима   5 и 6- основно образовање.

Опис послова под редним бројевима 5 и 6 :  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима   1, 2 и 3 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 4 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положен стручни испит из  противпожарне заштите
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 5 и 6   подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројевима од 1 до 3 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

Кандидати  који буду изабрани за послове под редним бројевима 4, 5 и 6 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић