Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I),  в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

 

 Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Доктор медицине  – Одељење интерне медицине 3-Одељење за хемодијализу са нефрологијом-Служба интерне медицине- Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до повратка раднице која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање, завршен Медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца.

Опис:превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

–утврђује време и узрок смрти.                                                                                                                         

-Ради друге послове из свог делокруга рада по налогу шефа одељења, начелника Службе и начелника Сектора којима је непосредно одговоран за свој рад.

-Радно место са повећаним ризиком.

 

2.Доктор медицине  – Служба неурологије са интензивном негом- Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до повратка раднице која се налази на  одсуству са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање, завршен Медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца.

Опис:превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

–утврђује време и узрок смрти.                                                                                                                         

-Ради друге послове из свог делокруга рада по налогу шефа одељења, начелника Службе и начелника Сектора којима је непосредно одговоран за свој рад.

-Радно место са повећаним ризиком.

 

3.Фармацеутски техничар  – Одсек за фармацеутску и здравствену делатност-Болничка апотека, Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска  школа, смер фармацеутски  техничар,   положен стручни испит,лиценца.

Опис:  Обавља рецептурни и галенско-технички рад под надзором фармацеута.  У делокруг његовог рада  нарочито спада: - израђује галенске препарате и лекове који не садрже супстанце јаког дејства нити токсихеманогена средства, самостално издаје лекове по требовању служби, и ињекциона требовања уз контролу фармацеута. Смешта примљену робу, врши попуњавање дефеката,   припремање  типизираних паковања. Води евиденцију о роковима ваљаности лекова и остале робе, води евиденцију о примљеним количинама, издатим и стању истих у Болничкој апотеци. Ради и друге  послове из свог делокруга по налогу шефа Одсека и  дипломираног фармацеута. За свој  рад непосредно  одговара  шефу Одсека и дипломираном фармацеуту.

Радно место са повећаним ризиком.

 

 

4.Помоћни радник  – Служба за техничке послове, Службе за правне, економске и техничке послове, на одређено време до повратка радника који се налази на боловању, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1                                           

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа

Опис: Свакодневно чисти двориште круга болнице, одржава зелене површине, коси траву. За време зимског периода чисти у кругу болнице снег. Разноси и скупља оксиген боце са оделења и назад, замењује транспортног радника у кухињи и у служби вешераја, по потреби. Обавља све транспарентне послове (утовар, истовар и премештај) за потребе оделења и магацина. Ради и друге послове из свог делокруга по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове којима непосредно и одговара за свој рад.

               Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

    -  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

    -  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

    -  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту

    -  Фотокопија Лиценце или Решење о упису у лекарску Комору

    -  Фотокопија Лиценце или Решење о упису у  Комору мед.сестара и здрав.техничара

    -  Фотокопија важеће личне карте

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

                        Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                                В.Д.  ДИРЕКТОРА

2.Националној служби за запошљавање                                       ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                               СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                     Прим. др Драган Малобабић