Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-6086  од                  03.06.2021.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                   

 

          ОЈ Општа болница Ужице

 1. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству  ..................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на  осталим болничким одељењима ........................ 2 извршиоца

 

           ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству ..................................... 1 извршилац

 

          ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ................................................................. 1 извршилац

       

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер гинеколошко акушерска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти- IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић