Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 1142/Р  од  04.06.2021. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним раним временом  на одређено време до повратка одсутног радника за следеће радно место:

  1. Психолог у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност - за рад у Служби за психијатрију- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

високо образовање:

  • на основним студијама другог степена (мастер академске студије) филозофског факултета- одсек психологије, по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама у трајању од најмање четири године филозофског факултета- одсек психологије, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.        

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију личне карте,
  • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

Оглас је објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ 

др Горан Петровић