ОПШТА БОЛНИЦА БОР

На основу члана 7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр.01/2015, 106/2018),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2020.годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године и Правилником о систематизацији радних места Опште болнице Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује

 

  Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци

због повећаног обима посла

 

I     1 доктора медицине специјалисту радиологије,  са пуним радним временом, за рад у Служби радиолошке и ултразвучне дијагностике са CT-ом Опште болнице Бор

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

  - Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит из радиологије, VII/2 степен стручне спреме,   Решењео упису у Комору и важећа Лиценца за рад.

 Опис послова: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места   Опште болнице Бор.

   

 II    3 доктора медицине,  са пуним радним временом, за рад у Општој болници Бор.

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

- Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, Решење о упису у Комору и важећа Лиценца за рад.

 Опис послова: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места Опште болнице Бор.

     Критеријуми за избор кандидата:    просечна оцена студирања,   дужина чекања на посао,  радно искуство у струци по положеном стручном испиту,  оцена Комисије за избор кандидата.

 

   Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.
     

    Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оверене фотокопије потребне документације.


       Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља РС.  

    Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

    Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Бор  www.borbolnica.org.rs.

 

    Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.        Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.         

 

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница Бор,

       Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, са назнаком за “Оглас” и бројем радног места за које се конкурише.

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић