Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директора Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-887 од 07.06.2021. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује 

 

О   Г   Л   А   С        

              

За пријем у радни однос на одређено време:

 

Под тачком 1 - 1 (једног) специјалисту оралне медицне и пародонтопатије у трајању до 30.09.2021. године, са пуним радним временом за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту , Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

Под тачком 2 - 1 (једног) специјалисту ортопедије вилица у трајању до 30.09.2021. године, са могућношћу продужетка уговора ради замене запослене која се налази на трудничком боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета са пуним радним временом за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту , Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

Под тачком 3 - 1 (једног) доктора медицине у трајању до 24 месеца , са пуним радним временом за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом , Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1 – Стоматол. факултет и спец. испит из оралне медицине са пародонтологијом

Под тачком 2 - Стоматолошки факултет и специјалистички испит из ортопедије вилица                                                                                                                                                                                           Под тачком 3 - Медицински факултет и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - извод из матичне књиге рођених;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

 

ВД  ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине

и мастер менаџмента у здравству