Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 2271 од 04.06.2021. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на неодређено време са пуним радним временом.

 

Физиотерапеутски техничар на Одељењу за медицинску рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Стационара Клинике за дечју хабилитацију и рехабилитацију

Опис посла:

 • самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације, а по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију
 • прати пацијентово стање и напредак
 • прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања
 • подстиче и подучава пацијента да самостално изводи вежбе
 • обавља и друге послове из свог делокруга рада, а по налогу непосредног руководиоца
 • за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 • Да поседује вишу стручну спрему IV степен – смер физиотерапеутски техничар
 • Положен стручни испит
 • Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршенoj средњој медицинској школи

- Уверење о положеном стручном испиту

- Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

- Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од 6 месеци,

- Кратку биографију (Currиculum Vиtae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за физиотерапеутског техничара“.

Оглас објавити на интернет страници  Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић