Oпшта болница Сента

На основу члана 7 и 8 Колективног уговора код Опште болнице Сента, директор Опште болнице Сента расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

             Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  до 6 (шест) месеци, због повећног обима посла, са пуним радним временом, следећих кадрова:

                  1.) доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици-специјалиста радиологије – 1   извршилац.

II

                Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Јавног огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 ,75/14, , 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018)  и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Сента бр. 51-233/2 oд 16.07.2019. године.

                Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I  под 1.) доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици-специјалиста радиологије су:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

III

 

Уз пријаву се подносе следећа документа:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе Медицинског факултета;
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте;
 • оверена фотокопија Лиценце
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

IV

                Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

                Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне и економско-финансијске послове Опште болнице Сента.

VI

 

               Јавни оглас се објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на сајту Опште болнице Сента.

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сента.

                Пријаве се подносе на адресу: Општа болница Сента, 24400 Сента, ул. Карађорђева бр. 64., или непосредно у управи код секретара Опште болнице Сента.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

               Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Опште болнице Сента. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 024/815-111.               

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Опште болнице Сента

др Беата Чаки