Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-3855/2021 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 27.04.2021.године, Одлуке директора Градског завода V-5 број 2518/1 од 09.06.2021. године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. Један (1) извршилац на радно место ЗДРАВСТВЕНИ САРAДНИК ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ - за рад у Центру за хигијену и хуману екологију-Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране, због повећаног обима посла до 6 месеци.

 

   Опис посла: учествује у спровођењу програмских и планских активности на нивоу Јединице (контроли здравствене исправности хране и предмета опште употребе); учествује у оперативним пословима узимања узорака (хране, предмета опште употребе, брисева, воде за пиће, базенских, површинских и отпадних вода, земљишта, ваздуха и отпадних материја) ради оцене њихове здравствене исправности квалитета; учествује у сагледавању санитарно-хигијенских услова у објектима и просторијама намењених чувању, производњи и дистрибуцији хране и узима материјал за лабораторијско испитивање; учествује у здравствено-васпитном раду са особљем које ради на пословима припреме и дистрибуције хране. учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама; обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења животне средине; учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима; извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у свом раду (квалитета ваздуха, квалитета отпадних и других вода); примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу начелника Јединице.

 

 Услови:

- Високо образовање/ Факултет заштите на раду, Одсек заштита животне средине :

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- возач Б категорије;

- радно искуство на пословима из области хигијене исхране.

 

Додатни услов:

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене ) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном факултету заштите на раду/ Област заштите животне средине;
  • фотокопија возачке дизволе;
  • доказ о стеченом радном искуству на пословима из области хигијене исхране;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић