Дом здравља Сечањ

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. (“Службени гласник” РС бр. 96/19 и 58/2020),  расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. Медицинска сестра/техничар - 3 извршиоца

 

Радни однос се заснива на одређено време - до 30.ог септембра, због повећаног обима посла.

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

 

Услови:

- завршена средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра/техничар

 -   положен стручни испит

 

Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
  4. оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  5. доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  6. доказ о имунизацији Хепатитис Б         

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. Директора

Шешлија др Јасмина