Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

            На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020.године, в.д. директора Дома здравља  расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

              Референт за јавне набавке – 1 извршилац

 

               Радни однос се заснива на  одређено време – до шест месеци 

 

               Услови:

 

  - средње образовање у трајању од четири године – матурант гимназије, економски техничар, биротехничар или правни техничар

 

 

            Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  3. оверену потврду о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке, у складу са законом

           

           

              Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину, као и сајту Министарства здравља.

              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

мр сц.мед. Др Здравко Ждрале