Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 6264                   од  08.06.2021.год., Здравствени центар Ужице расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                  

 

         ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ..................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству .................................. 1 извршилац
 3. Лабораторијски техничар у дијагностици ............................................................... 1 извршилац 

             

 

           Услови за заснивање радног односа

 • За радно место медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству–VI степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер акушерска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици–VI степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић