Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 6402                   од  10.06.2021 .год., Здравствени центар Ужице расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                  

 

         

          ОЈ Општа болница Ужице 

 

  1. Доктор медицине  ......................................................................................... 1 извршилац

 

          ОЈ Дом здравља Ужице

 

  1. Перач лабораторијског посуђса ..................................................................... 1 извршилац

 

           Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место доктор медицине - VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место перач лабораторијског посуђа–I степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић