Дом здравља Раковица

На основу Закључка 51-број: 112-3854/2021 од 27.априла 2021.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,   члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 96/2019 и 58/2020-Анекс I )   и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА ПРОБНИМ РАДОМ ОД 2 (ДВА) МЕСЕЦА  на радном месту

 

-СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВА НА РАДУ -1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о стеченом високом образовању из области образовно-научног поља техничко-технолошких наука или природно математичких наука,

-фотокопија возачке дозволе Б категорије,

-доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, потврда послодавца)-најмање 5 година радног искуства на пословима заштите, безбедости и здравља на раду у здравственим установама,

-уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду, издато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања- Управа за безбедност и здравље на раду,

-уверењ о положеном стручном испиту из области заштите од пожара издато од стране Министарства унутрашњих послова- сектор за ванредне ситуације,

-кратка биографија са контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др сци. мед. Светлана Антић