Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“), Правилника о систематизацији радних места, доноси  Одлуку 03.бр.  2499  од  16.06.2021.године  којом расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.Оглашава се потреба за пријем у радни однос за следеће послове

 

1.доктор медицине,изабрани лекар за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника или Служби за кућно лечење и негу          

  -1 извршилац са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог

                 -  Пробни рад 3 месеца

Врста и степен стручне спреме:

 

 

  1. За послове доктор медицине

              - завршен  Медицински факултет

- положен стручни

- лиценца

- пожељно радно искуство у струци

 

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - оверена фотокопија дипломе , уверења о положеном стручном испиту

    -  оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик Коморе

    - доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду и сл.)                           

     - оригинал или оверена фотокопија  Уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци  (уверење издаје суд)

      - личну карту на увид

      - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом у затвореној коверти на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас (навести послове)

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министарству

здравља ради објављивања на интернет страници Министарства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Са  кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће обављен разговор и обавиће се тестирање.

Дом  здравља“Земун“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

 

Предмет обрадила: Светлана Кајнацо,дипл.правник 

 

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“

др Александра Цветковић,спец.опште медицине