Oпштa болницa Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-најдуже до 24 месеца )

 

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ…………......................................................1 извршилац

 

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

  1. Средње образовање- завршена средња медицинска школа гинеколошко-акушерски смер, положен стручни испит,лиценца и најмање шест месеци радног искуства у стеченом звању,
  2. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору
  • Доказ о радном искуству у стеченом звању.

 

  • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време-до 24 месеца;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан