Завод за биоциде и медицинску екологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5052/2020 од 28.05.2021. године у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију,

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - КООРДИНАТОР ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних организама,
 2. уговарање продаје услуга,
 3. праћење реализације уговорених послова
 4. контрола квалитета услуга,
 5. припрема курсева медицинске едукације ,
 6. координација послова континуиране едукације,
 7. учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-Стручни испит

-Лиценца

-Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

-Положен курс за рад са биоцидима

 

 1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. континуирана наплата потраживања,
 2. доставља дневни извештај (данас за јуче) о комплетираности и исправности улазних и излазних фактура и магацинске документације непосредном руководиоцу и директору,
 3. контролише исправност и ажурност ликвидатуре улазних и излазних фактура и магацинске документације,
 4. израда обрачуна амортизације, рачуноводствене и пореске,
 5. израђује пореске пријаве, комуникација са пореским органима и прибављање одговарајућих потврда од истих и учестувује у изради статистичких и других извештаја,
 6. учествује у изради дневних контролних извештаја о ажурности и усаглашености протока финансијске документације,
 7. спроводи књижења кроз главну књигу која омугућавају аналитички приказ извршавања финансијских планова,
 8. учествује у изради кварталних, шестомесечних извештаја и завршног рачуна,
 9. учествује у изради предлога финансијског плана и плана набавки, благовремено и по потреби учестује у изради измене предлога измене финансијског плана и измене плана набавки, учествује у достављању плана набавки и достављању измене плана набавки надлежним органима и учествује у достављању извештаја о реализацији уговора надлежним органима,
 10. израђивање финансијских делова програма и пројеката Завода и правдање истих код надлежних институција,
 11. састављање и унос пореских пријава у апликацију пореске управе,
 12. сортирање и одлагање документације по сродности и рочности,
 13. прикупљање планске и аналитичке документације,
 14. књижење благајне,
 15. ликвидатура благајничких докумената (путни налози и готовински рачуни),
 16. обезбеђивање примене закона, прописа, правила и процедуре,
 17. припрема и одржавање смерница везано за имплементацију система функције унутрашње контроле,
 18. благовремено праћење прописа и остале законске регулативе за финансијско пословање,
 19. учествује у припреми интерних аката, програма, уговора и др.,
 20. праћење извршења поверених послова и извештавање непосредног руководиоца о статусу истих ради извештавања директора,
 21. унос финансијских података у Регистар запослених, Централни регистар фактура и података о кретању зарада за Управу за трезор,
 22. прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја

и пројеката,

 1. проверава исправност финансијско – рачуноводствене документације,
 2. припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава,
 3. израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама,
 4. припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање,
 5. води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом,
 6. израђује потребне процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК).

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-Знање рада на рачунару

-Најмање три године радног искуства на финансијским и рачуноводственим пословима

 

 1. 3. САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР - КООРДИНАТОР И КОНТРОЛОР ИЗВОЂЕЊА ДДД УСЛУГА

 

Број извршилаца: 1

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

1.координира радом Одељења,

2.спроводи мере за спречавање ширења заразних болести,

3.спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације,

4.контрола квалитета услуга анализом документације, на основу контаката са корисницима услуга и непосредно на терену,

5.учествује у непосредном извођењу ДДД услуга,

6.учествује у пословима мониторинга штетних организама и сузбијања штетних организама.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са  отровним гасовима (фумигација)

-Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. 4. ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

 

Број извршилаца: 1    

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

ОПИС ПОСЛА:

1.узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за  микробиолошка и биохемијска испитивања;

2.припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

3.одржава културе микроорганизама;

4.ради на биохемијским и другим анализаторима;

5.изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, о чему води прописану     

документацију;

6.правилно одлаже отпад;

7.врши послове прања и сушења лабораторијског посуђа;

8.врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;

9.одржава хигијену радних површина у лабораторији на прописан начин уклања

продукте рада у лабораторији;

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара са вишом, односно високом стручном спремом;

-познавање рада на опреми у лабораторији.

 

 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:  

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, и докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот