Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-3854/2021 од 27.04.2021 године, кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2020. годину бр-112-01-31/2020-02 од 01.10.2020. године вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

 

Доктор медицине на осталим болничким одељењима

(VII/1 степен стручне спреме) ............................................................  2  (два) извршиоца

 

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет
 • положен стручни испит,
 • лиценца издата од стране лекарске коморе Србије или решења о упису у комору

Критеријуми:

 • просечна оцена у току школовања
 • радно искуство у струци (подразумева радно искуство у струци након положеног стручног испита)
 • оцена на разговору

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова, као и сменски рад, рад у турнусу.

Предност имају кандидати који имају радно искуство у служби нефрологије и хемодијализе  

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Фотокопију или очитану личну карту,
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству у струци
 • Фотокопија лиценце или решење о упису у именик лекарске коморе Србије
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

Пријаву на оглас са кратком биографијом (oбавезно навести радно искуство), контакт телефоном и адресом становања,

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас, (са  назнаком за радно место)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Са кандидатима који испуњавају услов за пријем у радни однос, комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештине) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

др Никола Ристић